Powiat Polkowicki z uchwalonym budżetem

Powiat Polkowicki z uchwalonym budżetem

Ostatnia powiatowa sesja miała szczególny charakter, przede wszystkim ze względu na to, że minutą ciszy oddano cześć zmarłemu Prezydentowi Gdańska oraz z powodu podsumowania corocznego konkursu inicjatywy wiejskiej.

Wszyscy laureaci otrzymali symboliczne czeki pieniężne. W tym roku zwyciężyła społeczność Kłobuczyna z gminy Gaworzyce. Była to III sesja powiatowa podczas, której radni powiatowi uchwalili budżet na rok 2019.

- Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2019, jak i Wieloletnią Prognozę Finansową - przedstawiła Małgorzata Żbikowska, skarbnik powiatu. - Izba stwierdziła zgodność przedstawionych do oceny dokumentów z obowiązującym prawem oraz ich formalną i merytoryczną poprawność - dodała skarbnik.

Uchwalony budżet oscyluje na podobnym poziome, co w roku ubiegłym. Dochody prognozowane są na poziomie 58 808 588 mln złotych i o około pół miliona złotych większe wydatki – tak wygląda budżet na rok 2019, który radni jednogłośnie uchwalili.

- Myślę, że będzie to stabilny budżet, patrząc na możliwości, jakie mamy. W 2019 roku Powiat Polkowicki niestety będzie musiał znów zapłacić wysoki podatek „janosikowy” ponad 6 mln, ale ogromnym problemem jest brak wpływów z CIT-u. Sprawi, to  że tempo rozwoju powiatu będzie mniejsze niż w poprzednich latach. Mimo tych trudności zabezpieczyliśmy na wydatki inwestycyjne w 2019 r. roku ponad 10,65% planowanych wydatków ogółem - mówi starosta Kamil Ciupak i dodaje - deficyt zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

Ważniejsze kierunki wydatkowania środków według działów klasyfikacji budżetowej to:

- oświata i wychowanie 16,53%  

- rodzina 13,32%

- transport i łączność 13,03%

- obowiązkowa wpłata do budżetu państwa (janosikowe) 10,65%

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8,51%

Wydatki na oświatę w 2019 roku stanowią 16,53 % wydatków ogółem powiatu. Otrzymana subwencja oświatowa stanowi 92,15% ponoszonych całkowitych wydatków na oświatę, resztę pokrywa powiat. Subwencja naliczana jest przede wszystkim na podstawie liczby dzieci uczęszczających do szkół, a liczba ta systematycznie spada, w związku z tym subwencja również ulega zmniejszeniu.

Coraz większą pozycją w budżecie powiatu stanowią wydatki ponoszone na pomoc społeczną, wspieranie rodziny, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny zastępcze. Z roku na rok wydatki te wzrastają średnio o 12-15% w stosunku do wydatków roku poprzedniego. W 2019 na realizację tych zadań zabezpieczono środki w wysokości 7 894 197 zł, które stanowią 13,32% wydatków ogółem.

Powiat Polkowicki, jako jeden z dziesięciu w Polsce będzie musiał oddać do budżetu państwa obowiązkowe wpłaty do budżetu tzw. „Janosikowe”. Na 2019 rok „Janosikowe” wynosi 6.311.945 zł i wzrósło w stosunku do roku ubiegłego o 87,35% (było 3.369.263 zł) w tym roku stanowi 10,65 % wydatków ogółem.

Powiat Polkowicki budżet powiatu budżet janosikowe

Reklama
Udostępnij tę dyskusję na

Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@dolnyslask24h.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. dolnyslask24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.